การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิสาขะมาส

ที่มา ข่าวสด

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม
จ่าบ้านวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ปี นี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันนี้ 3 แห่ง คือมณฑลพิธีลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ที่วัดสระเกศ และวัดยานนาวา

ตั้งแต่เช้าวันนี้ ทั้งสามแห่งมีการตักบาตรพระสงฆ์ รวมไปถึงพิธีเวียนเทียนทุกวัด

พระ พุทธเจ้าประสูติที่สวน ลุมพินีวันเมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ เมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช ตรัสรู้ที่อุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนเดียวกัน ก่อนพุทธศักราช 45 ปี และเสด็จดับขันธปรินิพพานที่สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะเช่นเดียวกัน ก่อนพุทธศักราช 1 ปี วันนี้พุทธศาสนกาลดำรงมาถึงปีที่ 2554 แล้ว

สำหรับ ประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมค้นคว้าหลักฐานมาว่า เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าได้รับแบบอย่างจากลังกา ด้วยมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด

หลัก ธรรมในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือและปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คือ อริยสัจ 4 หรือความจริง 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานี้ ประกอบด้วย

ทุกข์ คือปัญหาของชีวิต ที่เกิดกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม

สมุทัย คือต้นเหตุแห่งปัญหา หรือสาเหตุการเกิดทุกข์ มีต้นเหตุจากตัณหา ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด

นิโรธ คือความดับทุกข์ สามารถดับกิเลส ตัณหาออกไปได้

มรรค คือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายตามต้อง การ

หน ทางคือ มรรค มีองค์ 8 ประกอบด้วย 1.สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ 2.สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ 3.สัมมาวาจา เจรจาชอบ 4.สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ 5.สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ 6.สัมมาวายามะ พยายามชอบ 7.สัมมาสติ ระลึกชอบ และ 8.สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ

ขอพุทธศาสนิกชนทั้งปวงจงพบหนทางแห่งการดับทุกข์เทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก