การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมะ จาก นิโรธาราม เมษายน 2552

ที่มา นิโรธารามที่
วันที่แสดงธรรม
เรื่อง

ดาวน์โหลด
1.
02 เม.ย. 52
การให้ทาน
2.
03 เม.ย. 52
การทำใจ
3.
05 เม.ย. 52
พาล บัณฑิตสูตร
4.
08 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำสมาธิ
5.
08 เม.ย. 52
ธาตุ ฉบับง่าย
6.
10 เม.ย. 52
พระอาจารย์นำแผ่เมตตา
7.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 1
8.
11 เม.ย. 52
รู้จักภิกษุณี 2
9.
11 เม.ย. 52
รูป โลก กาย ธาตุ จิต
10.
12 เม.ย. 52
อายตนะ
11.
12 เม.ย. 52
สัจจะ ขันธ์ 5
12.
13 เม.ย. 52
อ่านพระไตรปิฎก
13.
13 เม.ย. 52
อริยสัจ 4
14.
13 เม.ย. 52
ความสุข
15.
14 เม.ย. 52
อริยสัจในธรรมจักร
16.
14 เม.ย. 52
กรรมเก่า กรรมใหม่
17.
14 เม.ย. 52
ปฎิจจสมุปบาท
18.
15 เม.ย. 52
อริยมรรค 8 ย่อ
19.
24 เม.ย. 52
นำนั่งสมาธิ มหาลิสูตร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก