การทำสติปัฏฐานมี 2 ขั้นตอน ขั้นเพื่อให้เกิดสติ กับขั้นเพื่อให้เกิดปัญญา

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

เสียงธรรมเทศนา ชุด ตัวกู-ของกู

ที่มา พุทธทาส.คอม

เสียงธรรมเทศนา ชุด ตัวกู-ของกู

ชาวต่างประเทศของพุทธศาสนา
การถือผิดหลักพุทธศาสนา
พุทธศาสนาเหมาะกับทุกชีวิตในโลก
การมีชีวิตอย่างไม่เป็นทุกข์
สุญญตาเป็นประโยชน์แก่คนทุกชั้น
ความเกี่ยวข้องของคนกับศาสนา
หลักการวางใจต่อพุทธศาสนา
หลักการเตรียมใจเพื่อต่อสู่กิเลส
หลักสำคัญพุทธศาสนา
ความสำคัญของตัวกู-ของกู
ตัวกู-ของกูคือทางขจัดปัญหาทั้งหมด
สิ่งที่ทำให้เกิดตัวกู-ของกู
การเกิดขึ้นแห่งตัวกู-ของกู
ลักษณะของการดับตัวกู-ของกู
สิ่งที่ปรากฏแทนตัวกู-ของกู
การดับตัวกู-ของกูในสักกายทิฎฐิ
การดับตัวกู-ของกูในวิจิกิจฉา
การดับตัวกู-ของกูในสีลัพพตปรามาส
ลักษณะของพระโสดาบัน
ลักษณะของพระสกิทาคามี

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก